Profil Siswa

Data Siswa

Data Siswa TKLB

NIS Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir L / P Kelas Ketunaan
22002 MONICA MAGDALENA KAYLA MAHENDRA Blitar 2016-08-12 P TK-B TUNANETRA
22004 KHEISYA YUMNA AQEELA Blitar 2017-06-16 P TK-B TUNAGRAHITA
22006 SILVIA AIS RAMADHANI Blitar 2017-06-11 P TK-B TUNANETRA
22007 ENZIE QUINZA NOVEARIZKI Blitar 2015-11-09 P TK-B TUNAGRAHITA
23001 DEVAN PUTRA ALFIANO Blitar 2018-12-14 L TK-A TUNAGRAHITA
23003 NANDA BAGUS ALFI DARMAWAN Blitar 2017-08-25 L TK-A TUNAGRAHITA
23010 ARSENIO PRADIPTA Blitar 2016-06-01 L TK-A TUNANETRA

Data Siswa SDLB

NIS Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir L / P Kelas Ketunaan
19008 Pratiwi Sefti Ekrisya Blitar 2012-09-30 P III TUNARUNGU
20003 Intan Syakila Atmarini Blitar 2015-08-28 P II TUNARUNGU
21004 AFIZA NOVA TRI AMELIA Blitar 2014-11-27 P II TUNAGRAHITA
21005 TUZZI ALDIANO Blitar 2014-08-02 L I TUNAGRAHITA
21006 ALEYA DIANA SELFIRA Blitar 2016-01-14 P I TUNAGRAHITA
22001 ALFI SYAHRULI RISQUNA Blitar 2009-06-20 P II TUNAGRAHITA
22001 ALFI SYAHRULI RISQUNA Blitar 2009-06-09 P II TUNAGRAHITA
22003 KHANZA ASYIFA Tangerang 2013-08-02 P II TUNARUNGU
22005 CHRISTIAN DUSTIN Serukam 2013-05-24 L II TUNARUNGU
23002 REVI KUMALA SARI Blitar 2013-12-10 P I TUNAGRAHITA
23011 HAFIZA KHAIRA LUBNA Blitar 2013-11-07 P I TUNAGRAHITA

Data Siswa SMPLB

NIS Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir L / P Kelas Ketunaan
17001 Aini Nurrohmah Blitar 2011-03-15 P VII TUNAGRAHITA
17001 Andhika Putra Wardana Blitar 2009-10-06 L VII TUNAGRAHITA
17002 Farel Alfarug Blitar 2010-07-01 L VII TUNARUNGU
17003 Charoline Putri Viola Blitar 2010-01-04 P VII TUNARUNGU
23005 ANDI PUTRA RAMADANI Blitar 2010-08-14 L VII TUNAGRAHITA

Data Siswa SMALB

NIS Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir L / P Kelas Ketunaan
11128 Bayu Alvinda Wijaya Putra Blitar 2006-12-12 L X TUNARUNGU
14145 Dhea Retnasari Blitar 2006-03-13 P X TUNAGRAHITA
14147 Anis Tri Lestari Blitar 1998-02-10 P X TUNARUNGU
14149 Briantara Ananda Nur Pratama Tulungagung 2005-11-03 P X TUNAGRAHITA
18017 Dea Ayu Sekarini Blitar 2005-03-22 P X TUNAGRAHITA

Lokasi Sekolah

Alamat

Jl. Raya Trisula No.25 Kabupaten Blitar

Email

putraharapan.slb@gmail.com

Nomor Telepon

085156542594

Managed By ABK Istimewa 2022.